E36/214 folio 129v ( Payments ), 1508
258
Moneth wag
es
for Ap
ri
ll a
nn
o
xxiij
o
.
Thursday iiij
o
Die Maij.
Item
to vij Trumpett
es
for their moneth wag
es
xiiij li
Item to the blake Trumpet for his wag
es
xx s
Item to the ij Shakbusshes for their wag
es
iiij li
Item to Joh
an
nes son for his moneth wag
es
xx s
Item to Alexander shakbusshe for his wag
es
xxx s
Item to Pieter Gunter faulcon
er
for his wag
es
xl s
Item for Mathew faulcon
er
moneth wag
es
xxxv s
Item for Fraunces faulcon
er
moneth wag
es
x s
Item for Frederyke faulcon
er
moneth wag
es
xxx s
Item for Michell P
er
cey faulcon
er
wag
es
xx s
Item for Bonitamps moneth wag
es
xx s
Item for Piers Crosbowe maker wag
es
xiij s iiij d
Item for Phi
li
p moneth wag
es
iiij s iiij d
S
um
m
a
p
ar
t
is
xxx li ij s viij d
S
um
m
a
to
ta
lis
of
this weke
Afforsaid
M
l
M
l
DCCCLviij li xj s v d
« Previous Folio   |   E36/214 Index   |   Next Folio »   |   Modernised Spellings