BL Add MS 21480 folio 197r ( Revenues of Lands ), 1505
197
Exit
us
t
er
r
arum
diu
er
s
arum
d
omi
ni R
egis
.
P
ri
mo die April
is
Anno xx
mo
.
Rideley.
D
e
Will
el
mo Smyth ut de arr
eragiis
Tho
m
e
Shaynton ball
iu
i de
Nantwiche nup
er
Will
elm
i Stanley
xxxix li
D
e
Eod
em
Will
el
mo tam de arr
eragiis
q
ua
m de exit
ibus
d
omi
nij de
Rideley cum p
er
tin
enciis
Cxxix li xiiij s iij d
x
Bromefeld & Yale.
vltra Cvj s x d Rec
eptum
de
C
Joh
ann
is vlti
m
o
die April
is
a
nn
o
xix
o
. &
xx
ti
m
a
rc
as
v
o
die Maij a
nn
o
xx
o
.
D
e
Launcelet Louther ut de arr
eragiis
de Bromefeld &
Yale p
ro
annis. xvij
mo
xviij
mo
& xix
no
Cxxvj li xix s ix d ob q
ua
D
e
Eod
em
ut de exit
ibus
ear
um
d
e
m hui
us
annj
CCCCiiij
xx
ix li xvj s viij d q
ua
x
Chirke.
D
e
Johanne Edward
es
ut de arr
eragiis
de Chirk p
ro
anno
xix
o
sup
er
oblig
acionem
Lix li iiij s ij d ob q
ua
Horsseley cu
m
p
er
tin
enciis
D
e
Johanne Thomson Rec
eptore
de Horsseley Maunsfeld
et al
iis
in Com
itatibus
Not
inghamie
& Derbie ad ij vic
es
iiij
xx
vij li xix s iiij d
Cumb
er
worth.
D
e
Antonia Haunssard ut de exit
ibus
d
omi
nijde Comb
er
worth
in Com
itatu
Lincoln
ie
nup
er
d
omi
ni Wellez ad ij vicez
iiij
xx
iij li xiiij s ix d q
ua
Blainkeney.
D
e
Thoma Lee balli
u
o de Blaunkney & Braunceton
ad iij vic
es
xxxviij li xix s vij d ob q
ua
Hounesdon.
D
e
Will
el
mo Penyngton balli
u
o de Hounesdon ut de
arr
eragiis
eiusd
e
m ad iij vic
es
xxvij li xiiij d
Yoxhall.
D
e
Joh
ann
e Agard Rec
eptore
d
omi
nij de Yoxhall ut de
exit
ibus
eiusd
e
m ad ij vic
es
xlj li xiiij s vij d ob
Penrith.
D
e
d
omi
no Dacre ut de exit
ibus
d
omi
nij & castelle de
Penrith in Com
itatu
Cumbr
ie
cu
m
membr
is
xlj li ij s v d ob
Fenwyke.
D
e
Rog
er
o Fenwyke ut de exit
ibus
t
er
r
arum
Henr
ici
Fenwyke Idiot
i
xl li
Insula Vect
a
.
D
e
Johanne Dautry ut de exit
ibus
Insule Vecte
hoc anno
CCCLviij li v s viij d
Nerbert
D
e
Thoma Phelip ut de exit
ibus
d
omi
nij de Nerbert
hoc anno
xxxj li xvij s ix d
S
um
m
a
pagin
e
M
l
Diiij
xx
xv li x s iiij d ob q
ua
« Previous Folio   |   BL Add MS 21480 Index   |   Next Folio »   |   Modernised Spellings